Dla autorów

Prawa autorskie

Autorzy, którzy deponują swoje prace w repozytorium zachowują osobiste prawa autorskie, jednocześnie deklarują, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe do przesyłanego tekstu. Deponowany przez nich dokument nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Zgodnie z Uchwałą Rady naukowej Repolis z 24 czerwca 2013r.
Prawo do deponowania materiałów naukowych w REPOLIS mają wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej ze stopniem naukowym co najmniej doktora, a prace naukowe słuchaczy studiów doktoranckich i studentów wymagają akceptacji opiekunów naukowych, promotorów lub moderatorów.


Linki:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Licencja CC BY 3.0


Do pobrania:

Oświadczenie autora - wzór

Akceptacja promotora/opiekuna naukowego - wzórCo deponować

W Repolis można deponować prace wcześniej publikowane (zgodnie z polityką wydawcy) oraz prace niepublikowane (np. prace inżynierskie, magisterskie), raporty z badań, wykłady, projekty tłumaczenia i inne.

Deponowanie prac w Repolis - opis, instrukcja

Wskazówki:
Jak przygotować plik pdf

Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek – ASEO


Linki:
Sprawdź politykę wydawcyKorzyści z deponowania prac naukowych w repozytorium uczelni

Dla uczelni:

- wzrost prestiżu uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych,

- promocja potencjału kadry naukowej,

- wspieranie edukacji studentów.

Dla naukowca:

- wzrost widoczności dorobku naukowego (Google, Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa, Bielefeld Academic Search Engine, SciSeek),

- wzrost cytowalności prac (Publish or Perish),

- powszechność i szybkość dostępu do badań,

- zabezpieczenie dokumentów - unikalny identyfikator,

- możliwość śledzenia statystyk.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji