FAQ


Co to jest repozytorium?

Repozytorium. Termin ten oznaczał niegdyś miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Również szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś określenie to stosowane jest w odniesieniu do zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie. (por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Repozytorium)
Repozytorium instytucjonalne to zespół usług, które uczelnia oferuje członkom swojej społeczności. Usługi te służą zarządzaniu oraz upowszechnianiu cyfrowych dokumentów tworzonych przez instytucję i jej członków. Repozytorium jest przede wszystkim zobowiązaniem instytucji do zarządzania materiałami cyfrowymi, z uwzględnieniem długoterminowego zabezpieczenia obiektów, jak również zorganizowania dostępu do nich oraz ich rozpowszechniania.
(oprac. na podstawie: B. Bednarek-Michalska,K. Grodecka: Open Access - Otwarta Nauka. http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/course/index.php [dostęp 31.10.2013])


Jakie prace mogą być deponowane w Repolis?

W Repolis można deponować prace wcześniej publikowane (zgodnie z polityką wydawcy) oraz prace niepublikowane (np. prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie), raporty z badań, projekty tłumaczenia i inne.


Jakiego rodzaju prace są wyłączone z obowiązku umieszczenia w repozytorium?
Z obowiązku umieszczenia w repozytorium są wyłączone prace powstałe przed dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 82/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia repozytorium „Repolis” oraz prace zawierające informacje niejawne.

Wykonuję określonego rodzaju pracę naukową finansowaną z funduszy prywatnych (firmowych). Czy wyniki tej pracy trzeba publikować w repozytorium?
Obowiązkowi umieszczania w Repolis podlegają prace wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy w Politechnice Śląskiej.

Jak deponować prace w Repolis?
Deponowania prac w Repolis mogą dokonywać członkowie Rady Naukowej Repolis lub osoby posiadające uprawnienia depozytariusza.
czytaj więcej:

Czy można deponować tekst wcześniej już publikowany?
Niektórzy wydawcy pozwalają na umieszczanie publikowanych tekstów w dostępie elektronicznym. Baza danych Sherpa/Romeo zawiera informacje o polityce wydawców wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych.

Jakie korzyści płyną z deponowania prac?
Korzyści z deponowania prac naukowych w repozytorium uczelni
Dla uczelni:
- wzrost prestiżu uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych,
- promocja potencjału kadry naukowej,
- wspieranie edukacji studentów,
- uproszczenie zadań administracyjnych.
Dla naukowca:
- wzrost widoczności dorobku naukowego ((Google, Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa, Bielefeld Academic Search Engine ),
- wzrost cytowalności prac,
- skrócenie czasu opublikowania wyników badań,
- powszechność i szybkość dostępu do badań,
- tworzenie cyfrowego CV,
- zabezpieczenie dokumentów - unikalny identyfikator,
- możliwość śledzenia statystyk,
- możliwość śledzenia cytowań w oparciu o Google Scholar przy zastosowaniu narzędzia Publish or Perish.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji