Object structure

Title:

Badania struktury i własności fizykochemicznych Ti i stopu Ti6Al4V ELI stosowanych na implanty w protetyce stomatologicznej ; Examination of structure and physicochemical properties of Ti and Ti6Al4V ELI alloy used for implants in dental prosthetics

Creator:

Loska, Sonia

Keywords:

modyfikacja powierzchni ; metoda elementów skończonych ; inżynieria materiałowa ; stopy tytanu ; inżynieria biomateriałów ; implanty dentystyczne ; tytan ; inżynieria powierzchni ; protetyka stomatologiczna ; obróbka strumieniowo-ścierna ; implanty tytanowe ; inżynieria biomedyczna ; wkład koronowo-korzeniowy

place:

Gliwice

Date:

2015

Contributor:

Paszenda, Zbigniew. Promotor ; Szewczenko, Janusz. Recenzent ; Klimek, Leszek. Recenzent

Comment:

obrona: 2016-04-20 ; tekst rozprawy doktorskiej zastrzeżony

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

eng

Relation:

Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska ; Wydział Inżynierii Biomedycznej. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018