Object structure

Title:

Arithmetic operators on GF(2m) for cryptographic applications : performance - power consumption - security tradeoffs ; Moduły operatorów arytmetycznych względem ciał skończonych GF(2m) dla zastosowań kryptograficznych: próba pogodzenia wydajności, poboru mocy i bezpieczeństwa ; Opérateurs arithmétiques sur GF(2m) : étude de compromis performances - consommation - sécurité

Creator:

Pamuła, Danuta

Keywords:

arytmetyka komputerów ; kryptografia krzywych eliptycznych ; kryptoanaliza mocy ; operatory arytmetyczne

place:

Gliwice

Date:

2012

Contributor:

Marnane, Liam. Recenzent ; Tisserand, Arnaud. Promotor ; Hrynkiewicz, Edward. Promotor ; Łuba, Tadeusz. Recenzent

Comment:

obrona: 2012-12-18

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska ; IRISA - Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires. University of Rennes 1 (Francja)

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018