Title:

NUMERICAL MODELLING OF WALL–FLOOR CONNECTIONS IN MASONRY STRUCTURES WITHIN MINING REGIONS

Creator:

Wawrzynek, Andrzej ; Cińcio, Andrzej ; Mrozek, Dawid

Abstract:

Analizie numerycznej poddano kilka typowych modeli budynków murowanych. Porównano odpowiedzi modeli (wyrażone poprzez naprężenia i poziom degradacji materiału)przy wymuszeniu parasejsmicznym z uwzględnieniem dwóch sposobów modelowania połączenia ściana-strop (sztywne i przegubowe). Pracę materiału opisano poprzez plastyczno-degradacyjny model betonu stosowany przez Lublinera. Model ten uwzględnia dwa różne mechanizmy degradacji niezależnie w przypadku ściskania i rozciągania. Analizie poddano modele o zmiennej wysokości i układzie konstrukcyjnym, wykorzystując różny sposób połączenia ściany i stropu. Stworzone modele numeryczne poddane zostały wymuszeniu kinematycznemu (o różnych charakterystykach widmowych), które powodowały największe zagrożenie uszkodzenia budynków. Model Barcelona umożliwia wygenerowanie map realnych wartości naprężeń (np.: bez fikcyjnych spiętrzeń) oraz map degradacji, które są jakościowo podobne do obserwowanych obszarów w uszkodzonych budynkach.

Keywords:

Barcelona Model ; analiza dynamiczna ; połączenie ściana-strop

Date:

2007

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0