Title:

Urban development of cities in the 21st century in the context of theory of aging

Title in Polish:

Rozwój miast w XXI wieku w kontekście teorii dotyczących starzenia się społeczeństwa

Creator:

Labus, Agnieszka

Abstract:

Niniejszy artykuł dotyczy próby wyjaśnienia procesów starzenia się społeczeństw poprzez połączenie praktyki badawczej z teorią. Miasta chcąc realizować ideę zrównoważonego rozwoju powinny odpowiedzieć na nowe wyzwania przed nimi stojące, między innymi proces starzenia się społeczeństwa. Celem autorki jest zidentyfikowanie głównych kierunków roz- woju miast w XXI wieku w odniesieniu do teorii starzenia się wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych.

Keywords:

starzenie się społeczeństwa ; zagospodarowanie przestrzenne ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka ; odnowa miast ; teorie demograficzne ; teorie socjologiczne ; teorie ekonomiczne

Date:

2013

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0